White-crowned Sparrow on scrub oak
White-crowned Sparrow on scrub oak
White-crowned Sparrow on scrub oak