White-faced Ibis flying through Canyon-2
White-faced Ibis flying through Canyon-2
White-faced Ibis flying through Canyon-2